Regulaminu korzystania i zasad wypożyczania gier planszowych

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr Nr 1/02/2024

Dyrektora MGBP im. Kazimierza Wyki
w Krzeszowicach z dnia 12.02.2024 r.

 

REGULAMINU KORZYSTANIA I ZASAD WYPOŻYCZANIA GIER PLANSZOWYCH

w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania gier planszowych, zwanych dalej
  „Grami” ze zbiorów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach, zwanej dalej „Biblioteką” przez Czytelników, czyli osoby fizyczne, które zapisały się do Biblioteki na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania ze zbiorów i usług Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach.
 2. Gry będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Biblioteki.
 3. Gry udostępniane są na miejscu lub wypożyczane na zewnątrz.

§ 2

ZASADY WYPOŻYCZANIA GIER PLANSZOWYCH

 1. Wypożyczanie Gier jest usługą nieodpłatną.
 2. Wypożyczeń mogą dokonywać jedynie Czytelnicy, po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, posiadający ważną kartę biblioteczną.
 3. Gry można wypożyczać na okres 30 dni.
 4. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie 1 Grę. Kolejną Grę Czytelnik może wypożyczyć po zwrocie poprzednio wypożyczonej.
 5. Gry można prolongować 1 raz na okres do 30 dni.
 6. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonej Gry.
 7. Za niezwrócone w terminie Gry Biblioteka pobiera od Czytelnika karę w wysokości 0,50 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień niezwrócenia Gry.
 8. Biblioteka oddaje do dyspozycji Czytelnika kompletne Gry.
 9. Czytelnik zobowiązuje się do dbałości o wypożyczoną Grę. Wypożyczone Gry należy zwrócić w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania.
 10. Każda Gra zawiera specyfikację zawierającą jej pełne wyposażenie. Czytelnik winien sprawdzić stan Gry przed jej wypożyczeniem według załączonego spisu. Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia winny być zgłoszone przed wypożyczeniem. Niezgłoszenie braków i uszkodzeń Gry traktowane jest jako wypożyczenie Gry kompletnej.
 11. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem Gry, a także za jej zagubienie bądź zdekompletowanie.
 12. Pracownik Biblioteki odbierający od Czytelnika wypożyczoną Grę jest zobowiązany sprawdzić stan techniczny i kompletność Gry, zgodnie ze specyfikacją zawierającą jej pełne wyposażenie w ciągu 2 dni roboczych od daty zwrotu. O ewentualnych brakach lub zniszczeniach Gry pracownik biblioteki informuje czytelnika telefonicznie.
 13. W przypadku uszkodzenia, zagubienia bądź zdekompletowania Gry, Czytelnik zobowiązany jest do:
        a) odkupienia takiej samej Gry,
        b) uiszczenia opłaty, której wysokość określa aktualna cena odkupienia Gry,
        c) pokrycia kosztów naprawy uszkodzonej gry.
  Czytelnik zobowiązuje się do wykonania jednego z działań wskazanych w lit. a) — c) w terminie uzgodnionym z pracownikiem Biblioteki.
 14. Nieuregulowanie naliczonej kwoty wynikającej z tytułu przetrzymania, zagubienia lub uszkodzenia Gry powoduje pozbawienie Czytelnika możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki do czasu uregulowania należności.
 15. Biblioteka zastrzega sobie prawo do odmowy wypożyczenia Gry w sytuacji, gdy Czytelnik notorycznie zwraca uszkodzone lub zdekompletowane Gry.

§ 3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Korzystania ze zbiorów i usług Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach.