Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach

 

MGBP w Krzeszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bibliotekakrzeszowice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 02.05.2020
Data ostatniej dużej aktualizacji: 23.02.2022

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie zdjęcia opublikowane na stronie posiadają opisy alternatywne
  • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • menu dostępności, aktywowane po kliknięciu w ikonę umieszczoną na środku po prawej stronie, lub za pomocą skrótu klawiaturowego CTRL+U. Umożliwia czytanie strony, zmianę kontrastu, podświetlenie linków, zmianę rozmiaru czcionki, zmianę odstępów między literami, wyłączenie animacji, pogrubienie czcionki, zmianę rozmiaru kursora,
  • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie.

Strona nie posiada:

  • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik
  • filmów posiadających napisy dla osób głuchych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-01.
Deklarację sporządzono na podstawie narzędzi walidujących zgodność strony ze standardami WCAG oraz narzędzi sprawdzających treść i przeprowadzonej samooceny przez upoważnionego pracownika Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest Monika Niemiec (mgbpkrzeszowice@bibliotekakrzeszowice.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 12 282 15 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego  posobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich  https://www.rpo.gov.pl/).

 

 

Dostępność architektoniczna

 

1. Budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach

Budynek MGBP w Krzeszowicach jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Z tyłu budynku znajduje się parking dwustanowiskowy, na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne. Wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu, a zastosowane wycieraczki są na jednym poziomie z posadzką. Przy centralnych oraz tylnych drzwiach zamontowane są dzwonki do drzwi przywołujące personel.
Wszystkie otwory drzwiowe do pomieszczeń użytkowych mają szerokość w świetle ościeżnicy minimum 90 cm. Drzwi przeszklone posiadają cokół o wysokości 40 cm zapobiegający uderzeniom kółek. Strefy komunikacji posiadają przestrzeń manewrową min. 150×150 cm. Komunikacja pionowa w bibliotece zapewniona jest poprzez wydzieloną klatkę schodową z obustronną balustradą, o szerokości biegu nie mniejszej niż 120 cm. Schody są oznaczone od reszty posadzki wizualnie (oznaczenie krawędzi stopni). Dodatkowo w budynku znajduje się dźwig osobowy dostosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych oraz osób słabowidzących (winda z podkładkami z opisem alfabetem Braille”a). Na parterze oraz drugim piętrze znajdują się toalety dla niepełnosprawnych wyposażone we wszystkie niezbędne elementy oraz posiadające wymaganą przestrzeń manewrową 150×150 cm. Miski ustępowe w tych toaletach posiadają wolną przestrzeń ze swojej lewej strony o szer. 90 cm umożliwiającą pozostawienie wózka. Z obydwu stron muszli poręcze o dł. 75 cm. Górna krawędź umywalek w toaletach dla niepełnosprawnych usytuowana jest na wysokości 80 cm, zamontowano lustra z możliwością regulacji w osi poziomej, po obu stronach umywalki zamontowano ruchome uchwyty. Wszystkie blaty (biblioteczne oraz w bufecie) mają poziom maksymalny 90 cm nad poziom posadzki. We wszystkich pomieszczeniach użytkowych zastosowane są materiały ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym (fakturowanie powierzchni, nawierzchnia antypoślizgowa, zróżnicowanie kolorystyczne). Do wszystkich pomieszczeń użytkowych budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

2. Filia MGBP – w Filipowicach

Budynek piętrowy, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczenia, w którym znajduje się biblioteka prowadzą schody. Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się nieoznaczony, szeroki parking – na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka  migowego. Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

3. Filia MGBP – w Nawojowej Górze

Budynek piętrowy, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczenia, w którym znajduje się bibliotek prowadzą schody. Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny, nieoznaczony parking. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

4. Filia MGBP – w Nowej Górze

Budynek piętrowy, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka znajduje się na wysokim parterze do którego prowadzą schody (7stopni). Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka
migowego. Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

5. Filia MGBP – w Paczółtowicach

Budynek piętrowy, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczenia, w którym znajduje się biblioteka prowadzą schody. Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się nieoznaczony, szeroki parking – na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

6. Filia MGBP – w Siedlcu

Wejście główne do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korytarz oraz pomieszczenie biblioteki są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się nieoznaczony, szeroki parking – na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

7. Filia MGBP – w Tenczynku

Biblioteka mieści się na dwóch poziomach. Wejście główne do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Parter umożliwia komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Toaleta na parterze przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed budynkiem znajduje się nieoznaczony, szeroki parking – na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Do biblioteki można wejść z  psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

8. Filia MGBP – w Woli Filipowskiej

Wejście główne do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

9. Filia MGBP – w Zalasiu:

Wejście główne do budynku nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – prowadzą do niego dwa stopnie. Korytarz i hol nie umożliwiają komunikacji i swobodnego poruszanie się osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się nieoznaczony, szeroki parking na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma  znaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Do biblioteki można wejść z  psem asystującym i psem przewodnikiem.